رویدادهای آزمایشگاه مرکزی

جلسه کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی

جلسه شماره 5 کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی با بررسی درخواست های خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی تشکیل گردید.

جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی

جلسه شورای آزمایشگاه مرکزی مورخ دوشنبه 96/08/22 ساعت 13:30 در محل اتاق جناب آقای دکتر محقر، ریاست محترم دانشگاه برگزار خواهد شد.

جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی

جلسه شورای ایمنی، سلامت و محیط زیست آزمایشگاه مرکزی

جلسه بررسی نقشه سوله فضاکار2

جلسه بررسی سوله فضاکار 2 سه شنبه 2 آبان ساعت 10