نمایشگر دسته ای مطالب

دستگاه تهویه مطبوع

دستگاه تهویه مطبوع با استفاده از فناوری تهویه مطبوع می توان کنترل رطوبت هوا، میزان دبی هوا، آلودگی هوا و سرعت هوا را در اختیار گرفت. به عبارتی به کمک تهویه مطبوع می توان حتی ذرات معلق در هوا و آلودگی های موجود در هوا را از بین برد. رطوبت زائد را از هوا گرفت و میزان گرما یا سرمای مورد نیاز محیط را به صورت اتوماتیک حفظ کرد تا امکان آسایش و آرامش برای انسان در محیط کار و زندگی فراهم آید.