آیین نامه ها و فرم ها

فرم خام گزارش عملکرد فصلی آزمایشگاه های تحقیقاتی دانلود

 

فرم خام درخواست استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی  دانلود

 

فرم خام درخواست خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانلود

 

فرم خام درخواست تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی دانلود

 

کاتالوگ آزمایشگاه مرکزی دانلود

 

آیین نامه مالی آزمایشگاه مرکزی دانلود

 

فرم هزینه کرد از محل پژوهانه آزمایشگاه مرکزی دانلود

 

قرارداد خام خرید تجهیزات آزمایشگاهی دانلود