آیین نامه ها و فرم ها

فرم خام گزارش عملکرد فصلی آزمایشگاه های تحقیقاتی  دانلود

 

کاتالوگ آزمایشگاه مرکزی  دانلود

 

فرم خام درخواست خرید تجهیزات آزمایشگاهی  دانلود

 

فرم خام درخواست تاسیس آزمایشگاه تحقیقاتی  دانلود

 

آیین نامه مالی آزمایشگاه مرکزی  دانلود

 

فرم هزینه کرد از محل پژوهانه آزمایشگاه مرکزی  دانلود

 

قرارداد خام خرید تجهیزات آزمایشگاهی  دانلود

 

کاربرگ استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی  دانلود

 

فرم خام تعهدنامه خروج تجهیزات آزمایشگاهی برای تعمیر دانلود

 

فرم خام تعهدنامه خروج تجهیزات آزمایشگاهی برای استفاده در خارج از سازمان  دانلود

 

فرم خام تعهدنامه انتقال موقت/دائم تجهیزات آزمایشگاهی درون سازمانی دانلود

 

فرم خام درخواست تعمیرات داخلی تجهیزات آزمایشگاهی دانلود

 

فرم سه برگی خروج اموال دانشگاه  دانلود