درباره آزمایشگاه مرکزی: ریاست آزمایشگاه مرکزی

ریاست آزمایشگاه مرکزی: دکتر ابوالفضل محمدی

Assistant Professor

E-mail: mohammadi.a@ub.ac.ir

Telegram username: