نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اسپکترو فتومتر با آشکارساز آرایه ای

اسپکترو فتومتر با آشکارساز آرایه ای


اسپکترو فتومتر با آشکارساز آرایه ای

Model: photo nix AR 2017

قابلیت ها 

قابلیت طیف گیری همه طول موج ها در لحظه
قادر به طیف گیری در کمتر از ثانیه
قابلیت اندازه گیری شدت جذب و عبور همه طول مو جها در لحظه
امکان نمایش هم زمان طیف ها و کنترل بخش های مختلف
 
اسپکتروفتومتر با آشکارساز آرایه ای قابلیت طیف گیری در ناحیه مرئی-فرابنفش طیف الکترومغناطیس ( UV-Vis ) را در کمتر از ثانیه بطور همزمان دارد . این دستگاه دارای سرعت عملکرد بالا و قابلیت های کنترلی و پردازش داده پیشرفته می باشد. دستگاه، قابلیت اندازه گیری شدت، جذب و عبور همه طول موج ها را در لحظه داشته و نرم افزار سیستم امکان نمایش همزمان طیف ها و کنترل بخش های مختلف را ارائه می نماید.