نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه شماره 1

اطلاعیه شماره 1


در خصوص خرید تجهیزات آزمایشگاهی / تاًسیس آزمایشگاه تحقیقاتی در آزمایشگاه مرکزی مطابق با مصوبه صورتجلسه شماره 11 شورای آزمایشگاه مرکزی می بایست فرم طرح توجیهی (فرم طرح توجیهی) تکمیل گردد.