نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی


الکترومیوگرافی

Model: EMG-USB+2

قابلیت ها

استخراج تک واحد های حرکتی از سیگنال خام
محاسبه سرعت هدایت پتانسیل عمل تک واحدهای حرکتی
محاسبه فرکانس صدور پتانسیل عمل تک واحدهای حرکتی
نقشه برداری سیگنالی برای تعیین تغییرات کنترل حرکتی در نقاط مختلف عضله
تعیین نقطه اتصال عصبی- عضلانی