نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید مشترک میدانی از آزمایشگاه ها و کارگاه ها برای بهینه سازی فضای آزمایشگاهی و کارگاهی

بازدید مشترک میدانی از آزمایشگاه ها و کارگاه ها برای بهینه سازی فضای آزمایشگاهی و کارگاهی


در راستای بهینه سازی فضای آزمایشگاهی و کارگاهی، در تاریخ 1398/04/18 روز سه شنبه ساعت 14، بازدید میدانی مشترک از آزمایشگاه ها و کارگاه ها با حضور معاون محترم آموزشی و پژوهشی، معاون محترم اداری و مالی، رئیس محترم دانشکده هنر، رئیس محترم دانشکده فنی و مهندسی، سرپرست محترم آزمایشگاه مرکزی و کارشناسان آزمایشگاه ها و کارگاه ها انجام شد. پس از پایان بازدید میدانی، تصمیماتی درخصوص جابجایی برخی کارگاه ها اتخاذ شد که ازجمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  1. اختصاص بخشی از فضای سوله فضاکار شماره 1 به کارگاه "بافت" دانشکده هنر؛
  2. اختصاص بخشی از فضای کارگاه "ریخته گری" به کارگاه "مواد و ساخت" دانشکده هنر؛
  3. جابجایی کارگاه "فلز و جواهرسازی"؛
  4. تخریب دیوار مابین کارگاه "فلز" و کارگاه "چوب" و اختصاص کل فضا به کارگاه "چوب" دانشکده هنر؛
  5.  و ......