نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره آموزشی HSE برای دانشجویان

برگزاری دوره آموزشی HSE برای دانشجویان


در راستای اجرای ماده 91 قانون کار، مبنی بر اهمیت و الزام آموزش موازین HSE و دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی (مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت،درمان  آموزش پزشکی) در پیشگیری از حوادث، این دوره در دو نوبت توسط کارشناس HSE آزمایشگاه مرکزی، برای دانشجویانی که دروس آزمایشگاهی و کارگاهی اخذ نموده اند برگزار گردید. شرکت در این دوره، مجوز ورود به محیط آزمایشگاهی و کارگاهی بوده و اهم مباحث آموزش داده شده به شرح ذیل می باشد:

 1. HSE، تعاریف و دامنه شمول
 2. الزامات قانونی و دستورالعمل های ایمنی و بهداشتی
 3. مخاطرات و عوامل زیان آور پنجگانه محیط کار
 4. ایمنی برق
 5. ایمنی حریق(انواع حریق و روش های مقابله با آن)
 6. ایمنی مواد شیمیایی (لوزی خطر و برچسب ها)
 7. MSDS و تمرین چند نمونه برگه اطلاعات ایمنی جهت نحوه ی استخراج مطالب عنوان شده
 8. عمده مخاطرات آزمایشگاه ها و کارگاه ها
 9. وسایل حفاظت فردی (PPE)
 10. کمک های اولیه
 11. پخش چند نمونه کلیپ حوادث و بررسی علل

و ...

 

دوره برگزار شده روزدوشنبه مورخ1397/11/29

 

دوره برگزار شده روز دوشنبه 1397/12/06

 

دوره برگزار شده جبرانی روز شنبه 1397/12/18