نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجزیه وزن سنجی گرمایی

تجزیه وزن سنجی گرمایی


تجزیه وزن سنجی گرمایی

Model: TGA-1

قابلیت ها 

پایداری حرارتی، تخریب، تخریب اکسیداسیونی، مراحل افت وزنی و شرایط دمایی آن.
بررسی خوردگی فلزات، تخریب اکسیداسیونی مواد و فرآیندهای جذب.
مطالعه تقطیر و تبخیر مایعات و تعیین سرعت تبخیر و تصعید مواد و تعیین مقدار رطوبت، مواد فرار و خاکستر ماده.