نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تجهیزات آزمایشگاهی پیام نور

تجهیزات آزمایشگاهی پیام نور


تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه پیام نور بجنورد

ردیف

نام امکانات و تجهیزات

گروه آموزشی

1 جذب اتمی شیمی
2 فلیم قتومتر شیمی
3 U.V. visible شیمی
4 پتانسیل استات شیمی
5 PH متر شیمی
6 هدایت سنج شیمی
7 هیتر همزن مغناطیسی شیمی
8 آون شیمی
9 اتوکلاو شیمی
10 پمپ خلاء شیمی
11 سانتریفیوژ شیمی
12 سانتریفیوژ یخچال دار شیمی
13 رفراکتومتر شیمی
14 سیرکولاتور شیمی
15 ژوف بالن شیمی
16 ترازو با دقت چهار رقم اعشار شیمی
17 دستگاه تعیین نقطه ذوب شیمی
18 کوره الکتریکی شیمی
19 آب مقطرگیری شیمی
20 بن ماری شیمی
21 شیکر شیمی
22 ماشین اتود فیزیک
23 سطح شیبدار فیزیک
24 آزمایش فنر فیزیک
25 رئوستا فیزیک
26 تایمر فیزیک
27 فانکشن فیزیک
28 سنسور فیزیک