نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی

جلسه کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی


جلسه شماره 5 کمیته فنی آزمایشگاه مرکزی با بررسی درخواست های خرید تجهیزات آزمایشگاه های تحقیقاتی تشکیل گردید.