نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره آزمایشگاه تبدیلات گازی

درباره آزمایشگاه تبدیلات گازی


درباره آزمایشگاه تبدیلات گازی

شیمی یکی از دانش‌های بنیادین است که به مطالعه و بررسی ساختار، خواص، ترکیبات، و دگرگونی ماده می‌پردازد.

آزمایشگاه تبدیلات گازی یک مرکز تحقیقاتی است که بررسی و شناخت روشهای جدید در فرآیندهای گازی را مورد توجه قرار می دهد. در این واحد کارهای تحقیقاتی بر سه محور عمده تمرکز پیدا کرده است. محور اول، بحث تبدیلات گازی است. محور دوم بحث انتقال گاز است و محور سوم بحث تصفیه و شیرین سازی گازاست. 

                             

                          هیدرات گازی به عنوان یک مشکل                                                                                   نمونه ای از هیدرات های گازی

                                                           

 

اهمیت و کاربرد های هیدرات های گازی به تفکیک

  • هیدرات های گازی به عنوان یک مشکل در خطوط لوله انتقال گاز؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک ابزار برای انتقال گاز طبیعی؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک ابزار برای ذخیره سازی گاز (هیدروژن و گاز طبیعی)؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک ابزار برای جداسازی گازها؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک ابزار برای سیستم های تهویه مطبوع؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک ابزار برای شیرین سازی آب؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک منبع بزرگ انرژی؛
  • هیدرات های گازی به عنوان یک ابزار برای جداسازی و حذف گازهای گلخانه ای؛

 

تجهیزات و دستگاه های آزمایشگاه تبدیلات گازی

 

همکاران آزمایشگاه

دکتر ابوالفضل محمدی (عضو هیاًت علمی گروه آموزشی مهندسی شیمی).

 

(ISIمقالات چاپ شده در مجلات معتبر بین المللی 

Measurement of the Amount and Rate of Methane Dissolution of in Pure Water and Aqueous Solution of SDS + Multi-wall Carbon Nanotubes + β-Cyclodextrin, Journal of Chemical & Engineering Data, 2016

Abolfazl Mohammadi, Mehrdad Manteghian, Amir H. Mohammadi, Induction time, storage capacity, and rate of methane hydrate formation in the presence of SDS and silver nanoparticles, Chemical Engineering Communications 204 (12), 1420-1427, 2017

Kinetics of (TBAF + CO2) semi-clathrate hydrate formation in the presence and absence of SDS, Petroleum Science, 2018

Hosseinzadeh, Aminreza, Abolfazl Mohammadi, and Ebrahim Soroush. "Predicting semiclathrate hydrates dissociation pressure using a rigorous machine learning approach." Journal of Dispersion Science and Technology 41.6 (2020): 863-872.

Mohammadi, Abolfazl. "The roles TBAF and SDS on the kinetics of methane hydrate formation as a cold storage material." Journal of Molecular Liquids (2020): 113175.

Javidani, Amir Mohammad, et al. "Experimental study and kinetic modeling of R410a hydrate formation in presence of SDS, tween 20, and graphene oxide nanosheets with application in cold storage." Journal of Molecular Liquids 304 (2020): 112665.

Mohammadi, Abolfazl, and Amin Jodat. "Investigation of the kinetics of TBAB+ carbon dioxide semiclathrate hydrate in presence of tween 80 as a cold storage material." Journal of Molecular Liquids 293 (2019): 111433.

Bozorgian, Alireza, et al. "Evaluation of the effect of nonionic surfactants and TBAC on surface tension of CO2 gas hydrate." Journal of Chemical and Petroleum Engineering (2020).

Mohammadi, Abolfazl, Rohollah Hassannezhad Fazli, and Ali Garmroudi Asil. "Influence of Tetra n-Butylammonium Chloride and Polysorbate 80 on the Kinetics of Methane Hydrate Formation." Journal of the Japan Petroleum Institute 64.1 (2021): 22-28.

Bozorgian, A., Aboosadi, Z. A., Mohammadi, A., Honarvar, B., & Azimi, A. (2020). Determination of CO2 gas hydrates surface tension in the presence of nonionic surfactants and TBAC. Revue Roumaine de Chimie, 65, 1061-1065.

Mohammadi, Abolfazl, Arash Kamran-Pirzaman, and Nasrin Rahmati. "The effect tetra butyl ammonium hydroxide and tween on the kinetics of carbon dioxide hydrate formation." Petroleum Science and Technology 39.17-18 (2021): 647-665.

Mohammadi, Abolfazl, et al. "Corn's dextrin, a novel environmentally friendly promoter of methane hydrate formation." Journal of Molecular Liquids 336 (2021): 116855.

Mohammadi, A. "The Effect of Various Concentrations of Tetra-n-butylammonium Fluoride on the Dissociation Enthalpy of Gas Hydrates." Iranian (Iranica) Journal of Energy & Environment 13.2 (2022): 151-157.

Mohammadi, Abolfazl, Mohammad Aryaeipanah, and Maryam Hakimizadeh. "Dissociation Enthalpy of Methane/Carbon dioxide/Nitrogen and Tetra n-butylammonium Chloride Semiclathrate Hydrates Using the Clausius-Clapeyron Equation." Journal of Chemical and Petroleum Engineering (2022).

Mohammadi, Abolfazl. "Rate of Methane Hydrate Formation in Presence of Tetra-n-Butylammonium Chloride and Tween 80: Application in Air Conditioning Systems." Theoretical Foundations of Chemical Engineering 55.3 (2021): 451-456.

Mohammadi, Abolfazl, et al. "Experimental Study of Methane Hydrate Formation in the Presence and Absence of Tetra n-butylammonium Chloride and Sodium Dodecyl Sulfate." Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE) (2022).

 

 

 

 

ورود به صفحه تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه مرکزی
ورود به صفحه تعرفه های خدمات آزمایشگاه مرکزی