نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رؤسای آزمایشگاه مرکزی از ابتدا تا کنون

رؤسای آزمایشگاه مرکزی از ابتدا تا کنون


عکس

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

شروع

پایان

علیرضا آذرهوش

مهندسی عمران

1400/12/24

 ادامه دارد ...

سیدقاسم رستمی

مهندسی نقشه برداری

1400/08/01

1400/12/23

ابوالفضل محمدی

مهندسی شیمی

1398/01/26

1400/07/30

ابراهیم محمدی رازی

فیزیک

1397/02/26

1398/01/26

سیدحامد جوادی

مهندسی برق

1395/03/05

1397/02/25

علی اکبر یحیی آبادی

مهندسی عمران

1394/08/05

1395/03/05