نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساخت کوره احیاء لعاب توسط دانشجویان و کارشناس کارگاه های دانشکده هنر

ساخت کوره احیاء لعاب توسط دانشجویان و کارشناس کارگاه های دانشکده هنر


برای نخستین بار در کارگاه سفال به همت دانشجویان و کارشناس کارگاه های دانشکده هنر، کوره احیاء لعاب ساخته شد. قابل ذکر است ساخت این کوره علاوه بر اهمیت آموزشی صرفا با مصالح بلا استفاده و تجهیزات موجود در دانشکده و کارگاه ساخته شده و از این طریق حدود 50 میلیون ریال صرفه جویی صورت پذیرفته است.