نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاپ آزمایشگاهی تعیین افت فشار و میزان انتقال حرارت

ستاپ آزمایشگاهی تعیین افت فشار و میزان انتقال حرارت


ستاپ آزمایشگاهی تعیین افت فشار و میزان انتقال حرارت

کاربرد

بررسی تاٌثیر امواج فراصوت بر میزان انتقال حرارت از نانو سیالات