نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاپ تشکیل هیدرات

ستاپ تشکیل هیدرات


ستاپ تشکیل هیدرات

در آزمایشگاه تبدیلات گازی کارهای تحقیقاتی بر سه محور عمده تبدیلات گازی، انتقال گاز و تصفیه و شیرین سازی گازاست.