نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ستاپ تشکیل هیدرات

ستاپ تشکیل هیدرات

در آزمایشگاه تبدیلات گازی کارهای تحقیقاتی بر سه محور عمده تبدیلات گازی، انتقال گاز و تصفیه و شیرین سازی گازاست.