نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی


 

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد طی نامه شماره ۱۱۳۶۸۵ مورخ 1399/11/13 از جانب مدیریت شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، به عنوان عضو فعال این شبکه انتخاب شد.

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه از تاریخ 1399/03/01 عضویت آزمایشی در این شبکه را داشته و با فعالیت های انجام شده و خدمات ارائه شده به پژوهشگران، توانست دامنه فعالیت آزمایشگاه مرکزی را ارتقاء بخشد و از این جهت موفق به کسب عضویت در این شبکه، بصورت قطعی شد. بر این اساس عملکرد آزمایشگاه مرکزی به صورت سالانه در کنار سایر مراکز عضو، ارزیابی و رتبه بندی خواهد شد.