نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

قطعات اپتومکانیکی

قطعات اپتومکانیکی


  

قطعات اپتومکانیکی

قابلیت ها 

این مجموعه شامل نگهدارنده قابل تنظیم لیزر، نگهدارنده عدسی اتوماتیک، نگهدارنده پلاریزور، نگهدارنده پلاریزور دقیق، نگهدارنده توری، نگهدارنده منشور و کیت پایه ها و نگهدارنده های میله و جابجاگرهای میکرونی است. شامل کیت پایه ها، نگه دارنده ها و جابجاگرهای آزمایشگاه اپتیک و لیزر است.