نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پرسنل

 

کارشناس آزمایشگاه مرکزی:

ایمیل:

شماره تماس: 05832201000 داخلی 1150

مدرک تحصیلی

رشته و گرایش

کارشناسی ارشد

 

کارشناسی

 

 

شرح وظایف

·         کالیبراسیون صحیح دستگاه‌ها و اطمینان از صحت عملکرد دستگاه

·         نظارت مستقیم بر انجام آزمایش‌ها در سطح استانداردهای بین‌المللی و استانداردهای خاص آزمایشگاه‌ها

·         آگاهی و رعایت از نکاتی که موجب جلوگیری از آسیب‌دیدگی دستگاه‌ها می‌شود.

·         رعایت وضعیت ایمنی و بهداشت تجهیزات آزمایشگاه یا دستگاه

·         ارائه گزارش روزانه به رئیس آزمایشگاه مرکزی

·         رعایت نکات ایمنی جهت سلامت جسمی خود و مراجعین به آزمایشگاه

·         پیگیری امور اداری و فنی آزمایشگاه زیر نظر مشاور فنی

·         اشراف کامل بر نحوه کارکرد، کالیبراسیون و تعمیرات جزی تجهیزات آزمایشگاهی و

·         ثبت و نگهداری دقیق میزان موجودی، مصرف مواد و وسایل مصرفی آزمایشگاه و کارگاه در دفاتر مربوطه