نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کروماتوگرافی گازی به همراه متعلقات

کروماتوگرافی گازی به همراه متعلقات


کروماتوگرافی گازی به همراه متعلقات

Model: GC2552TG FID-TCD

قابلیت ها 

انداز ه گیری و شناسایی ترکیبات آلی در آب، پساب و خاک
اندازه گیری و شناسایی سموم )تکنیکال- باقیمانده)
اندازه گیری و شناسایی ترکیبات دارویی و اسانس گیاهان
اندازه گیری و شناسایی آلایند ههای فرار زیست محیطی نظیر هیدروکربن ها، الکل ها
اندازه گیری ترکیب گازها